Generálni partneri

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Pre ENTstudio môžete poukázať 2% zo svojej dane
Piatok, 15 Marec 2024 00:00

Ak ste sa rozhodli poskytnúť 2% z Vami zaplatenej dane občianskemu združeniu ENT studio, budeme tým veľmi potešení a vopred Vám ďakujeme.

Môžete postupovať nasledovne:

 1. Daňovník - zamestnanec - ktorému zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2023, t.j. nepodáva si samostatne daňové priznanie, požiada svojho zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane ...". Z potvrdenia zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2% zo zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môže daňovník v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. Daňovému úradu podľa miesta bydliska podá alebo pošle poštou najneskôr do 30. apríla 2023 „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane …“ v prospech občianskeho združenia ENTstudio spolu s „Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ...“ (vystaví ho mzdová učtáreň zamestnanca). Do kolonky Rok sa vpisuje rok 2023 (viď poučenie k vyplneniu vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%...).
 2. Daňovník – fyzická osoba – ktorý si sám podáva daňové priznanie, uvedie už v tlačive daňového priznania prijímateľa 2 % z dane občianske združenie ENTstudio. Minimálna výška v prospech prijímateľa je však 3,32 €. „Vyhlásenie ...“ ani „Potvrdenie...“ sa už na daňový úrad neposiela.
 3. Daňovník – právnická osoba – po zaplatení dane z príjmov právnických osôb, uvedie už v tlačive daňového priznania prijímateľa 2 % z dane (alebo časti) občianske združenie ENT studio. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 8,30 €. „Vyhlásenie pre právnické osoby...“ sa už na daňový úrad neposiela. Daňovník – právnická osoba – musí mať vysporiadané všetky povinnosti voči daňovému úradu. Zmenou oproti minulým rokom je skutočnosť, že právnická osoba v prípadne poukázania 2% musí nejakému subjektu NEDAŇOVO formou darovacej zmluvy darovať sumu minimálne vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane. Ak tak neučiní, môže darovať nie 2% ale maximálne 1,5% zo zaplatenej dane. Viac aj na: rozhodni.sk
 4. Daňový úrad po preverení všetkých zákonných podmienok poukáže sumu zodpovedajúcu 2 % dane zaplatenej daňovníkom za rok 2023 na účet občianskeho združenia ENT studio.
 5. Základné informácie potrebné na vyplnenie „Vyhlásenia...“, resp. tlačiva daňového priznania v prospech občianskeho združenia ENT studio sú:
  Obchodné meno prijímateľa: ENTstudio
  Sídlo prijímateľa: Ružomberská 1573/8, 82105 Bratislava
  Identifikačné číslo prijímateľa: 42132371
  Právna forma prijímateľa: Občianske združenie

Dôležité dátumy

15.2.2024 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

31.3.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj %% z dane - POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.4.2024 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane